PL EN

Prawomocność postanowienia o ogłoszeniu upadłości

Postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 1 czerwca 2015 r. uprawomocniło się z dniem 9 czerwca 2015 r.

Prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Solartech Invest S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie

Postanowienie o upadłości 01.06.2015 Solartech Invest S.A.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 01.06.2015 r. VIII GU – 65/15/S ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku Solartech Invest Spółki Akcyjnej (NIP: 5130231901).

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt VIII GUp 38/15/S.

 

Dane do kontaktu:

Biuro Syndyka Łukasza Zagórskiego
ul. Librowszczyzna 3/10, 31-030 Kraków
kontakt telefoniczny: (12) 623 54 21
e-mail: biuro@biuroaconto.pl

Dotacje dla Krakowa

Już w marcu rozpocznie się nabór wniosków do BOŚ banku na kredyt z WFOŚiGW na instalacje fotowoltaiczne. Województwo Małopolskie otrzymało  na ten cel 2 mln złotych. Kredyt mogą uzyskać osoby fizyczne inwestujące w instalacje fotowoltaiczną o mocy do 10 kW. Maksymalne wsparcie za 1 kW to 5 tys. zł, zaś dotacja na całe zadanie nie może przekroczyć 10 tys. zł.

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii podpisana przed Prezydenta!

Wczoraj 11.03.2015 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o OZE, która wejdzie w życie za 30 dni . Jest to przełomowy moment dla wszystkich zainteresowanych branżą energetyki odnawialnej. Ustawa o OZE wprowadza korzystne zmiany dotyczące instalacji fotowoltaicznych.

Jeśli jesteś zainteresowany budową instalacji fotowoltaicznej już dziś zgłoś się do nas.

Zapraszamy do kontaktu!

e-mail: biuro@solartechinvest.pl

tel:       500 252 460

Pomożemy Ci zostać Prosumentem

Jeśli chcesz zostać Prosumentem nie czekaj – już dziś zgłoś się do nas. Nasza firma pomoże Ci przejść przez cały proces programu PROSUMENT aż do wytworzenia pierwszej kilowatogodziny.

Zapraszamy do kontaktu:
e-mail:   biuro@solartechinvest.pl
tel:           500 252 460

Zmiana adresu firmy

Szanowni Państwo,

nasza firma zmieniła adres na nowy:

ul. J. Lea 116/92,

30-133 Kraków

Prosument dostępny już w Krakowie

Termin do składania wniosków upływa z dniem 23 lutego 2015 roku do godziny 15:30. Na oficjalnej stronie WFOŚiGW w Krakowie znajdują się wszystkie niezbędne załączniki i dokumenty, które należy przedłożyć.
Są to między innymi, które wszystkie przygotowujemy:
Projekt instalacji, zawierający w szczególności
• schemat instalacji wraz z licznikiem energii,
• opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń,
• kosztorys,
• potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu dla konkretnego rodzaju przedsięwzięcia,
• wszelkie dokumenty, które gwarantują zgodność założeń projektowych z normą techniczną,
• dokumenty potwierdzające posiadanie przez inwestora prawa do gruntu lub obiektu,
• pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie zamiaru wykonywania robót.
WFOŚiGW w Krakowie wymaga również przedłożenia zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat, lub informacji o otrzymaniu pomocy de minimis i innej niż pomoc de minimis, a także szeregu oświadczeń takich jak: znajomość programu Prosument, o odpowiedzialności karnej za przedłożenie stwierdzających nieprawdę dokumentów, o udzielaniu zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oświadczenie podatnika.
Co wniosku należy obowiązkowo dołączyć Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.
Źródło: http://www.globenergia.pl/aktualnosci/ozeiee-aktualnosci/wfosigw-w-krakowie-zaprasza-do-programu-prosument#.VFio3Z9eday

Nowy program dotacji na mikroinstalacje OZE

W najbliższych dniach Komisja Europejska wyda zgodę na realizację nowego programu dotacji na montaż małych systemów OZE (do 40 kW). Będzie to konkurs dla gmin, które będą chętne do udziału w pilotażowym programie, z którego będą dofinansowywane inwestycje w OZE na wsi.

Przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa program dofinansowania instalacji OZE na terenach wiejskich zakłada finansowanie inwestycji w urządzenia o mocy do 40 kW, przy czym resort rolnictwa nie chce preferować żadnej technologii. Wartość dofinansowania na pojedynczy projekt ma nie przekraczać 500 tys. euro. Resort chce, aby przynajmniej połowę bezpośrednich beneficjentów programu stanowiły osoby fizyczne.

Fundusze na realizację programu dotacji na mikroinstalacje OZE na wsi mają pochodzić jeszcze z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013 (PROW). Natomiast w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 na finansowanie OZE na terenach wiejskich w ramach polityki spójności będzie 5,2 mld euro.

 

Źródło: http://gramwzielone.pl/trendy/13286/wkrotce-ruszy-nowy-program-dotacji-na-mikroinstalacje-oze

PROGRAMY REGIONALNE NA LATA 2014-2020 – DOTACJE UNIJNE NA INWESTYCJE W ENERGETYKĘ ODNAWIALNĄ

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40% funduszy polityki spójności. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne.

Programy te umożliwiają otrzymanie bezzwrotnych dotacji w wysokości do 70% na realizacje inwestycji w odnawialne źródła energii.  Poziom pomocy będzie różny dla poszczególnych województw. Komisja Europejska określiła mapę pomocy regionalnej dla Polski z podziałem na województwa. 

Zgodnie z tą mapą województwa o PKB na mieszkańca niższym niż 75% średniej unijnej, które zamieszkuje 86,3% ludności Polski – kwalifikują się do regionalnej pomocy inwestycyjnej o maksymalnej intensywności pomocy mieszczącej się w przedziale 25-50% kwalifikowanych kosztów odpowiednich projektów inwestycyjnych.

Województwo mazowieckie natomiast, które zamieszkuje 13,7% ludności Polski – kwalifikuje się do pomocy o maksymalnej intensywności wynoszącej 10-35% (PKB na mieszkańca tego województwa przerasta 75% średniej unijnej).

 

 

Podział środków unijnych na programy regionalne przedstawia się następująco:

 

- woj. dolnośląskie –                     do 45%

- woj. kujawsko-pomorskie –    do 55%

- woj. lubelskie –                            do 70%

- woj. lubuskie –                             do 55%

- woj. łódzkie –                                               do 55%

- woj. małopolskie –                      do 55%

- woj. opolskie –                             do 55%

- woj. podkarpackie –                   do 70%

- woj. podlaskie –                           do 70%

- woj. pomorskie –                         do 55%

- woj. śląskie –                                 do 45%

- woj. świętokrzyskie –                                do 55%

- woj. warmińsko-mazurskie –  do 70%

-woj. wielkopolskie –                    do 45%

- woj. zachodniopomorskie –    do 55%

- woj. mazowieckie:       region ciechanowsko-płocki – do 55%;

region ostrołęcko-siedlecki – do 55%;

region warszawski zachodni – do 40%,

region warszawski wschodni – do 55%,

miasto Warszawa – do 31.01.2017r. – 15%, do 1.01.2018r. – 10%

 

Do dnia 30.11.2014r. zostanie ogłoszony harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie.

 

W I kwartale 2015r. spodziewane jest ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie inwestycji.

 

 

W ramach RPO 2014-2020 na działania dotyczące OZE  wyodrębniono następujące osie priorytetowe dla poszczególnych województw:

 

- woj. dolnośląskie –                     III. Gospodarka niskoemisyjna

- woj. kujawsko-pomorskie –    IV. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

- woj. lubelskie –                            V. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

- woj. lubuskie –                             III. Gospodarka niskoemisyjna

- woj. łódzkie –                                               III. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska

- woj. małopolskie –                      IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

- woj. podkarpackie –                   III. Czysta energia

- woj. podlaskie –                           V. Gospodarka niskoemisyjna

- woj. pomorskie –                         XI. Środowisko

- woj. śląskie –                                 IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

- woj. świętokrzyskie –                                III. Efektywna i zielona energia

- woj. warmińsko-mazurskie –  IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

- woj. wielkopolskie –                   III. Energia

- woj. zachodniopomorskie –    III. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

- woj. mazowieckie –                    III. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

 

W zakresie wymienionych osi priorytetowych wspierane będą operacje mające na celu m. in. rozwój i wzrost wykorzystania energii słonecznej obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zasięgu infrastruktury oraz urządzeń koniecznych do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby własne wraz z przyłączeniem.

 

Przykładem projektu podlegającego dofinansowaniu jest: zakup wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych.

 

Dokumentami wymaganymi w procesie starania się o środki unijne dla instalacji OZE o mocy powyżej 40 kWp są m.in.:

 

- projekt budowlany z uzgodnieniami,

- prawomocne pozwolenie na budowę,

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,

- decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,

- koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE,

- warunki przyłączenia uzyskane od zakładu energetycznego.

Aktualności

06.09.2015
Prawomocność postanowienia o ogłoszeniu upadłości
24.06.2015
Solartech Invest S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie
13.03.2015
Dotacje dla Krakowa
12.03.2015
Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii podpisana przed Prezydenta!
24.02.2015
Pomożemy Ci zostać Prosumentem
17.11.2014
Zmiana adresu firmy
04.11.2014
Prosument dostępny już w Krakowie
29.10.2014
Nowy program dotacji na mikroinstalacje OZE
24.10.2014
PROGRAMY REGIONALNE NA LATA 2014-2020 – DOTACJE UNIJNE NA INWESTYCJE W ENERGETYKĘ ODNAWIALNĄ
Czytaj więcej
© SolarTech Invest S.A. | ul. Murarska 3, 31-311 Kraków | Telefon: +48 12 66 11 444 | Fax: +48 12 66 11 445 | Mail: biuro@solartechinvest.pl